Voorwaarden


Huishoudelijke regels en voorwaarden:

Vogels en eekhoorns:

Als je wilt genieten van de vele verschillende vogels en eekhoorns in de tuin kan je ze naar de tuin lokken door ze te voeren. Eekhoorns en de Vlaamse Gaai zijn bv gek op doppinda’s. Je kan ook speciaal vogel of eekhoorn voer kopen. Geef ze geen brood of restjes eten, dit is niet goed voor ze.

Er liggen boeken onder de salon tafel waarin je bv kan lezen wat welke vogels lekker vinden. Belangrijk is wel dat je ervoor zorgt dat er (’s nachts en bij jullie vertrek) geen etensresten blijven liggen voor de muizen en ander (on)gedierte wat er ook in het bos woont.

Voorraad in de kasten: Er zijn allerlei etenswaren, kruiden, koffie en thee aanwezig. Het is toegestaan hier gebruik van te maken, maar vul wel altijd weer aan wat u heeft gebruikt.

Openhaard: Het is alleen toegestaan uw eigen haardhout te gebruiken. Gebruik hiervoor nadrukkelijk alleen speciaal hiervoor geschikt hout, vochtig, geschilderd of anderszins behandeld hout is vanwege veiligheid absoluut niet toegestaan.

Laat voor de veiligheid nooit de openhaard zonder toezicht branden. Verlaat de woonkamer niet voor een boodschap of het slapen gaan als de haard nog smeult.

Schade: Wanneer er iets kapot gaat, dat kan gebeuren, maar vervang het dan voor hetzelfde of geef het aan ons door.

Huisdieren en roken in het huis zijn niet toegestaan.

Huurvoorwaarden

Toepassing

• Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de als in het contract overeengekomen vakantiewoning.

• In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

• Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

• Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

a Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

b Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen.

c Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

a Wij verzoeken u om 25 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 75% + de € 150,- borg dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.

b Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

c Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

a De borgsom bedraagt € 150,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.

B De borgsom moet tezamen met de overige 75% van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

C De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

a De huurder krijgt, een week voor de aankomstdatum per mail of sms en na betaling van het volledige factuurbedrag, te horen waar de huissleutel is op te halen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.

b Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

c Zorg dat u zich niet buitensluit van de vakantiewoning. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning is er nl alleen in het nabij gelegen dorp een reserve sleutel te halen. Kunt u deze niet zelf ophalen zal er (en alleen wanneer hier de mogelijkheid toe is…) € 100,00 in rekening worden gebracht voor het bezorgen hiervan. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

• Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

• Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.

• Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd mits er sprake is van totale onmacht als ernstig ongeval of overlijden. Dit dient vanzelfsprekend te worden bewezen.

• In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

a Weekend: vrijdag vanaf 13.00 uur tot maandag 12.00 uur

b Midweek: maandag vanaf 13.00 uur tot vrijdag 12.00 uur

c Week: vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag van 13.00 tot 12.00 (tenzij anders vermeld)

* Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 13:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 12:00 uur te hebben verlaten.

* Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

* Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

* Huisdieren meenemen is niet toegestaan

* Barbecueën met de aanwezige bbq (in de ‘waterput’) is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.

* Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

* Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 5 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Er wordt een toeslag gerekend van €15 p.p.p.n.

* Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

a De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons, achteraf doen wij hier niets meer mee.

b Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

c De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

d Het is ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen! Hier staan hoge boetes op. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

e Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 5 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

Het afval dient met het bij het huis behorende afvalpasje in de daarvoor bestemde containers worden afgevoerd. Zet nooit uw vuilniszak naast de container, de huurder is zelf te allen tijde hiervoor aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalafvoer. Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

• Het huis veegschoon achterlaten

• Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst

• Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten, afwasmachine op een kier laten staan om een stinkende machine te voorkomen

• Geen bederfelijke etenswaren achterlaten in de kasten

• Dekbedovertrekken, linnengoed, keukenlinnen en badlakens droog en bij de trap beneden verzamelen. Wanneer bv handdoeken nog nat zijn, hang deze dan te drogen.

• Tuinmeubilairkussens graag binnen zetten

• De vuilnisbakken geleegd, denk hierbij ook aan de toiletemmertjes

• Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.